Tích hợp, phần mềm quản lý bán hàng PharmacyGPP
Tích hợp trong phần mềm quản lý bán hàng PharmacyGPP

Tích hợp Cổng Thanh Toán

Hướng dẫn cách tích hợp Cổng Thanh Toán từ Nhà cung cấp thứ 3

Bước 1:
Sao chép chương trình Thanh toán của Nhà cung cấp thứ 3 vào thư mục PharmacyGPP / Integration.
Lưu ý: đặt tên tệp là PaymentGPP.exe
(Ví dụ ➜ D: / PharmacyGPP / Integration / PaymentGPP.exe)

Bước 2:
Khi người dùng nhấn nút Thanh toán PharmacyGPP sẽ cung cấp cho Nhà cung cấp thứ 3 tệp PaymentGPP.xml.
D: / PharmacyGPP / Integration / PaymentGPP.xml
nội dung của nó bao gồm:
– 1 Dòng và 18 Cột
– Tên cột: từ 1 đến 18

Tên cột
Kiểu dữ liệu
Mô tả
1 String Customer Code
2 String Customer Name
3 Boolean Sử dụng hoặc không sử dụng Điểm tích lũy
4 Double Điểm tích lũy
5 Boolean Cho phép hoặc không cho phép Quy đổi Điểm tích lũy thành Tiền mặt
6 Double Số tiền (Quy đổi Điểm tích lũy thành Tiền mặt)
7 Double Tổng trước thuế
8 Double VAT
9 Double Discount
10 Double Coupon
11 Double Tổng sau thuế
12 String Doanh thu/Công nợ (lịch sử Khách hàng)
13 Boolean Bán mới (true) or Sửa hóa đơn (false)
14 String Visa or Master or … (Thông tin 1)
15 String Visa or Master or … (Thông tin 2)
16 String Visa or Master or … (Thông tin 3)
17 String Visa or Master or … (Thông tin 4)
18 String Dự phòng

Chú ý:
a/  Nếu Cột_3  = false Cột_4 = 0.0
b/  Nếu Cột_5  = false Cột_6 = 0.0
c/  Nếu Cột_13 = true Bán mới:
➜ Cột_14 = Cột_15 = Cột_16 = Cột_17 = rỗng

Bước 3:
Khi người dùng nhấn nút Thanh toán ở Bước 2 trên:

 1. Thì tệp PaymentGPP.exe của Nhà cung cấp sẽ đọc file PaymentGPP.xml và xử lý việc Thanh toán.
 2. Sau khi Xử lý Thanh toán hoàn tất. Nhà cung cấp phải xuất ra 1 tập tin PaymentGPPvendor.xml cho chương trình Phần mềm bán hàng, gồm những thông tin sau:
  – 1 Dòng and 15 cột
  – Tên cột: từ 1 đến 15

  Tên cột
  Loại dữ liệu
  Mô tả
  1 Double Khách hàng đã thanh toán
  2 Double Tiền dư (thối lại)
  3 Double Thanh toán bằng điểm
  4 Double Công nợ
  5 Boolean In hóa đơn
  6 Boolean Xem trước hóa đơn trước khi in
  7 Double Phí
  8 Integer Gửi: Hóa đơn bán hàng (0.None, 1.SMS, 2.Email, 3.Social)
  9 Integer Loại tệp (0.jpg, 1.pdf)
  10 String Đường dẫn lưu tệp (tệp Hóa đơn bán hàng)
  11 String Visa or Master or … (Thông tin 1)
  12 String Visa or Master or … (Thông tin 2)
  13 String Visa or Master or … (Thông tin 3)
  14 String Visa or Master or … (Thông tin 4)
  15 String Dự phòng

  Chú ý: Cột_11 + Cột_12 + Cột_13 + Cột_14 < 41 kí tự

  Thay mặt cho người dùng của chúng tôi, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ của bạn. Chúng tôi thật may mắn khi có những Nhà cung cấp như bạn!

Tích hợp Phần mở rộng

Dành cho các Nhà phát triển

Thêm một chức năng theo yêu cầu hoặc tính năng mở rộng hoặc một chức năng cần cải tiến,… những gì bạn muốn chia sẻ.

Bạn đã có một ý tưởng trong đầu. Hãy bắt tay vào thực hiện nhé.

Lưu ý: đảm bảo một số yêu cầu sau :

1. Tên tệp: GPP_ _ _.dll hoặc GPP_ _ _.exe

2. (Tùy chọn) Nếu chương trình yêu cầu có tham số: lấy từ tệp .txt (cùng tên tệp ở bước 1)

3. Sao chép các tập tin vào thư mục PharmacyGPP / Extension

4. Phần mềm quản lý Bán hàng PharmacyGPP sẽ thêm tên tệp này vào menu Phần mở rộng

Tích hợp, phần mềm quản lý bán hàng PharmacyGPP
Đánh giá